Estoński CIT
to pułapka

Estoński CIT się nie opłaca – odwlekamy  tylko podatek na 4 lata

Estoński CIT się nie opłaca

Odwlekamy tylko podatek na 4 lata a po 4 latach – zobacz nasze porównanie!

Estoński CIT – czyli ryczałt od przychodów spółek – to nowoczesny, prosty i oszczędny sposób opodatkowania, który pozwala zminimalizować rozliczenia z urzędem skarbowym i księgowość prowadzoną w przedsiębiorstwie. Czy rzeczywiście tak jest?

Negatywy

Estoński CIT

Jeżeli przychody przedsiębiorcy wynosiły 7 mln zł, koszty uzyskania przychodu wynosiły 4 mln zł a dochód przed opodatkowaniem wynosił 3 mln zł, to w przypadku:

 • klasycznego CIT łączny koszt podatkowy (CIT i PIT od dywidendy) wyniósłby: 788.700 zł
 • estońskiego CIT 2.0 (w wersji wprowadzonej Polskim Nowym Ładem) łączny koszt podatkowy wyniósłby: 600.000 zł
 • JDG na podatku liniowym, łączny koszt podatkowy (ze składką zdrowotną) wyniósłby: 793.658 zł

Negatywy Estoński CIT

Estoński CIT to 6 różnych podatków

Których sposób wyliczenia nie został w pełni wyjaśniony
✔ dochód z zysku podzielonego lub z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat,
✔ dochód z ukrytych zysków,
✔ dochód z wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
✔dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku,
✔dochód z tytułu zysku netto w przypadku podatnika, który zakończył stosowanie opodatkowania ryczałtem,
✔dochód z nieujawnionych operacji gospodarczych

Estoński podlega interpretacjom

Co roku się zmienia
✔Nie ma pewności - a raczej jest 100% pewności że się zmieni
✔MF wydaje SPRZECZNE interpretacje w zakresie Estońskiego
✔MR ODMAWIA interpretacji
✔Całe ryzyko zastosowania przepisów spada na podatnika!

Brak możliwości przejscia

Spółka komandytowa, której wspólnikiem jest sp. z o.o. - nie może przejść na Estoński CIT

Doradcy podatkowi odradzają

Większość doradców podatkowych odradza Estoński CIT
ze względu na 100 % niebezpieczeństwo dowolnej interpretacji i możliwość odebrania Estońskiego WSTECZ!

Dochodem z ukrytych zysków jest zakup/leasing samochodu osobowego (prezesa)
Wszystkie te podatki należy co miesiąc obliczać i deklarować w deklaracji CIT 8.
Błędy w tym zakresie mogą oznaczać utratę prawa do Estońskiego z mocą wsteczną.
Estoński CIT zakłada całkowity brak wypłaty dochodu właścicielom Firmy!
Brak dostępu do wypracowanych środków – każda wypłata gotówkowa/przelew,
która nie jest bezpośrednio związana z działalnością Firmy może spowodować utratę prawa do Estońskiego
Alternatywa

Korzyści oddziału i SPJ.

Kancelaria Semper Paratus Legal House LTD proponuje Państwu funkcjonowanie poprzez oddział przedsiębiorcy zagranicznego
w Polsce, bądź spółkę jawną, które są korzystną alternatywą podatkową dla Estoński CIT.

Poznaj korzyści prowadzenia polskiego oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, bądź spółki jawnej z zagranicznymi udziałowcami
w zastępstwie Sp z o.o. i jednoosobowej działalności gospodarczej.

Korzyści prowadzenia spółki jawnej

 • całkowity brak wszelkich  opłat na ZUS przez udziałowców SJ, jeśli udziałowcami są spółki LTD
 • całkowity brak odpowiedzialności majątkiem własnym przez udziałowców SJ, jeśli udziałowcami są spółki LTD
 • należny podatek podatek dochodowy, który płacą udziałowcy SJ wynosi 9%, jeśli udziałowcami są spółki LTD
 • pojedynczy poziom opodatkowania SJ, jeśli udziałowcami są spółki LTD

Korzyści prowadzenia polskiego oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

 • pojedynczy poziom opodatkowania
 • brak opłat na ZUS
 • należny podatek dochodowy, który płaci oddział wynosi 9%
 • w oddziale występuje osoba reprezentująca oddział, na której nie ciąży żadna odpowiedzialność osobista jak w przypadku członków zarządu, bądź funkcji prokurenta w polskich firmach
 • w przeciwieństwie do członka zarządu sp. z o.o. osoba wpisana w KRS jako osoba upoważniona do reprezentacji oddziału nie ponosi dosłownie w żadnym zakresie odpowiedzialności własnym majątkiem i dorobkiem życia
 • oddział przedsiębiorcy zagranicznego jest podmiotem, który w przeciwieństwie do sp. z o.o. nie podlega obowiązkowemu wpisowi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Tym samym funkcjonując na terenie Polski jako oddział przedsiębiorcy zagranicznego właściciele spółki matki zachowują pełną anonimowość względem polskiego systemu
 • oddział nie podlega opłacie 9% składki zdrowotnej od wysokości wynagrodzenia z tytułu powołania członka zarządu,
 • całkowity brak odpowiedzialności majątkiem własnym za wykonywane czynności zawodowe,
 • oddział przedsiębiorcy zagranicznego nie opłaca podatku od dywidendy jak ma to miejsce w przypadku spółek z.o.o.,
 • na majątku oddziału komornik nie może dokonać zajęcia, w przeciwieństwie do polskich podmiotów gospodarczych,
 • oddział podlega prawu miejscowemu o upadłości, co powoduje, że do zamknięcia oddziału wystarczy złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego jedno pismo o postanowieniu bez zbędnej i żmudnej procedury likwidacyjnej obowiązującej polskie firmy,
 • oddział przedsiębiorcy zagranicznego może na takich samych warunkach jak polskie przedsiębiorstwa występować o kredyty bankowe, leasingi, dofinansowania z urzędów pracy i UE,
 • oddział nie podlega ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, zapisy której to, po niekorzystnych zmianach pozwalają na przejęcie podmiotu gospodarczego decyzją administracyjną przez Skarb Państwa,
 • otworzenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego powoduje całkowitą eliminację problemów z komornikiem, bądź innymi zajęciami urzędowymi, które dokonane zostały na polskich podmiotach gospodarczych,
 • w przeciwieństwie do Sp. Zo.o. otworzenie oddziału eliminuje całkowicie problem narażania się na postępowanie prowadzone przez ZUS, o tzw. działania pozorne w przypadku zarządu jednoosobowego w Sp. Z.o.o. z  mniejszościowym udziałowcem. Przy oddziale podmiotu zagranicznego zagrożenie postępowaniem ze strony ZUS nie istnieje, gdyż oddział nie posiada zarządu tylko osobę upoważnioną do reprezentacji zarządu wpisaną w KRS oraz nie wykazuje udziałowców, gdyż jest wyodrębnioną częścią spółki matki,
 • oddział nie podlega zapisom polskiej ordynacji podatkowej o schematach podatkowych, gdyż wszelkie środki pieniężne między oddziałem , a spółką matką są przekazywane na zasadzie noty księgowej w sposób transparentny i nie budzący wątpliwości dla organów skarbowych.  Transakcje pieniężne pomiędzy oddziałem w Polsce i spółką matką nie są objęte działaniami fiskalnymi, więc ani jedna, ani druga strona w momencie przekazywania środków pieniężnych nie wystawia sobie dosłownie żadnych dokumentów fiskalnych podlegających opodatkowaniu. Natomiast otrzymane środki pieniężne przez spółkę matkę podlegają rozliczeniu pod jurysdykcją miejscową.
 • oddział przedsiębiorcy zagranicznego nie podlega jak spółka z o.o. zapisom art. 16 ust. 15b ustawy o CIT, który podważa koszty uzyskania przychodu pomiędzy podmiotami powiązanymi, bo spółka matka podmiotem powiązanym nie jest
 • w oddziale przedsiębiorcy zagranicznego nie ma zastosowania zapis o tzw. ukrytej dywidendzie jak w sp. z o.o., gdyż oddział nie posiada udziałowców, i dlatego środki z oddziału na konto spółki matki są przeksięgowywane bez procedury fiskalnej
 • oddział jest tańszym rozwiązaniem niż spółka córka, ponieważ nie musi mieć kapitału zakładowego oraz nie ponosi się zawarcia umowy w formie aktu notarialnego
 • oddział w przeciwieństwie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada osobowości prawnej. Podstawową konsekwencją braku osobowości prawnej jest brak odpowiedzialności oddziału za prowadzoną przez niego działalność. Pełną odpowiedzialność za jego działalność ponosi przedsiębiorca zagraniczny.
 • oddział może przynosić straty, a przedsiębiorca zagraniczny nie będzie zobowiązany do przedsięwzięcia w związku z tym jakichkolwiek czynności, które byłyby wymagane od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Brak przez oddział zdolność sądowej (do występowania w procesach w charakterze powoda lub pozwanego)
 • Do wszelkich rejestrów podmiotów zadłużonych trafiają dane oddziału, a nie osoby fizycznej. Rozwiązanie to pozostawia wolną drogę do zaciągania wszelkich zobowiązań finansowych jako osoba fizyczna.

Oddziały przedsiębiorców zagranicznych na terenie Polski działają w zgodzie
z zapisami wynikającymi z:

 • Ustawa  z dnia 6 marca 2018 r.o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
,,Prowadziłem na terenie polski działalność. Płaciłem podatek liniowy 19% + pełne opłaty na ZUS. Po przejściu na oddział płacę podatek 9% i nie płacę ZUSu.​''
Ryszard W
,,Funkcjonowałam na terenie polski jako Sp. z o.o. i płaciłam podwójny podatek. Aktualnie na oddziale płacę pojedynczy podatek i nie odpowiadam swoim majątkiem jak członek zarządu w Sp. z o.o.''
Jerzy K
,,Doradzano mi Estoński CIT. Powiedziano mi, że jest to świetne rozwiązanie podatkowe dla mnie i że zaoszczędzę dużo pieniędzy. Kiedy jednak dokładniej zbadałam sprawę, okazało się, że wcale tak nie jest. Skonsultowałam się więc z kancelarią Semper Paratus, która pomogła mi zrozumieć skomplikowane prawo podatkowe. W końcu nie zdecydowałam się na Estoński CIT, ale wybrałam oddział, który okazał się bardziej korzystny dla mojej firmy.''
Julia M
Scroll to Top